Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Антикорупция и сигнали

 1

Главен юрисконсулт:

Стефка Бонева

Тел.: 02/ 9159 451

Email: sboneva@uhsek.com