Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Антикорупция и сигнали

 1

Главен юрисконсулт:

Антоанета Панова

Тел.: 02/ 9159 451

Email: apanova@uhsek.com