Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК „Проф. д-р Александър Чирков“:

Сектор прием пациенти

Консултативни кабинети

Клинична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Отделение по обща и клинична патология 

Медицински център „Света Екатерина“ 

Консултативни кабинети

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Проф. д-р Александър Чирков“: 

5 - Copy

Клиника по кардиология

Клиника по сърдечна хирургия

Клиника по обща хирургия

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиника по съдова хирургия

Болнична аптека

Конгресен център „Проф. д-р Александър Чирков“

 

Политика по качеството