Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина” СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК „СВ. ЕКАТЕРИНА“:

Сектор прием пациенти

Консултативни кабинети

Клинична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Отделение по обща и клинична патология 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ. ЕКАТЕРИНА“ 

Консултативни кабинети

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ЕКАТЕРИНА“: 

5 - Copy

Клиника по кардиология

Клиника по сърдечна хирургия

Клиника по обща хирургия

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиника по съдова хирургия

Болнична аптека

Конгресен център „Св. Екатерина“

 

Политика по качеството