Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Свободни места за лекари – специализанти по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“

02.08.2018


Във връзка с влизането в сила от 31.01.2015 г. на Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД – София, обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение, общо 3 млади лекари за специалност- кардиохирургия
Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Света Екатерина“ следва да представят в Човешки ресурси на болницата:
Заявление – свободен текст;
Диплом за завършено висше медицинско образование .
Автобиография – европейски формат
Същите ще имат последваща възможност за академично развитие и заемане на асистентска длъжност към МУ гр. София .

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.

Първоначалното трудово възнаграждение се формира според горепосочената наредба и допълнително споразумение с работодателя с възможности за промяна след първата година.