Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковВсяка операция започва и завършва с анестезиолога. Той не само отговаря за заспиването и събуждането на пациента, но и обезпечава нормалната функция на всички системи в организма. Доброто сработване на екипа в операционната зала и в следоперативния период в реанимационните зали е от решаващо значение за добрия изход на лечението на пациента.

Анестезията е високо специализирана медицинска дейност за обезболяване, седиране и при необходимост отнемане и възстановяване на съзнанието за извършване на оперативни интервенции, болезнени лечебни и диагностични процедури и осигуряване на максимална безопасност, ефективност и последващо възстановяване на нормалните функции на организма на пациента.

Проследяват се  показателите на кръвообращението, дишането  и метаболизма преди, по време и след оперативната интервенция и при необходимост се коригират. Екипът се грижи за  възможно най-бързо и пълноценно възстановяване след операцията.Всички медицински дейности в клиниката се извършват съобразно републиканския стандарт по анестезиология и интензивно лечение, както и приетите вътреболнични правила и разпоредби.

КАИЛ на УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ е база за следдипломно обучение  и продължителна специализация на лекари по Анестезиология и интензивно лечение. В състава на клиниката са водещи преподаватели от медицинския университет по специалността. Ежегодно се провеждат курсове  индивидуално обучение в рамките на специализацията на анестезиолози и кардиолози. Сътрудници на клиниката са търсени лектори на национални и международни научни форуми.

     Дейност:                                                                         

  • Консултативнa
  • Анестезиологичнa
  • Интензивно лечение

*

Прочетете повече

 

Ваня Ангелова

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Реанимация

 

Ваня Ангелова, старша медицинска сестра

*

Завършила е „Здравен мениджмънт“ (Нов Български Университет) и „Здравни грижи“ (Медицински Университет – Пловдив).

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ от 1984 г.

Притежава много сертификати от практически обучителни курсове по интензивни грижи, реанимация и анестезия.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Кръстева

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Анестезия

 

Диана Кръстева, старша медицинска сестра

*

Завършила е Медицинския Колеж „Йорданка Филаретова“ в София със специалност „Медицинска сестра – общ профил“.

През 2002 г. придобива образователно-квалификационна степен Бакалавър по социална педагогика от Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

През 2009 г. защитава степен Магистър по управление на здравните грижи към Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет – Пловдив.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип на КАИЛ

Прочетете повече

 

Оделение по анестезиология

Сърдечните операции се извършват в условия на извънтелесно кръвообръщение, механична вентилация, а често – и хипотермия. Тези процедури изискват задълбочени познания за патофизиологията на процесите протичащи в организма по време и след оперативната намеса, както и специфични умения от лекарите анестезиолози.

Главният мозък, като най-чувствителен орган на хипоксия, изисква специално мониториране на тъканната му оксигенация.  В УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ се прилага мониториране с неинвазивна техника – близка до тялото инфрачервена спектроскопия, доплерсонография на кръвотока в мозъчните съдове, ЕЕГ, BIS-мониторна техника

За намаляване на прилагането на донорска кръв се използват съвременни устройства и техники – Cell-Saver, хемодилуция и автохемотрансфузия.

Дейност

 

  • Видео асистирана и бронхоскопска интубация при случаи с трудна интубация
  • Анестезия за целите на сърдечната хирургия в условията на извънтелесно кръвообръщение и на „биещо сърце“
  • Анестезия за съдови операции
  • Анестезия за общо-хирургични операции
  • Анестезия при интервенционални процедури (транскатетърна имплантация на аортна клапа, имплантация на ендопротеза в аортата, имплантация на стентове в други съдови зони)
  • Анестезия за еднодневна хирургия
  • Прилагане на ЕКМО (екстра-корпорална мембранна оксигенация) и др.

Медицински екип

 

Лекари и медицински специалисти от КАИЛ

Диана Кръстева

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Анестезия

Диана Кръстева, ст. мед. сестра

*

Завършила е Медицинския Колеж „Йорданка Филаретова“ в София със специалност „Медицинска сестра – общ профил“. През 2002 г. придобива образователно-квалификационна степен Бакалавър по „Социална педагогика“ от СУ “Св. Климент Охридски“, а през 2009 г. защитава степен Магистър по „Управление на здравните грижи“ към Факултета по Обществено здраве към Медицинския Университет – Пловдив.

 

Професионална кариера:

Работи в Университетска болница “Проф. д-р Александър Чирков“ от 1993 г. – до 1995 г. в Отделение за следоперативни грижи на сърдечно оперирани пациенти, от 1995 г. работи като редова сестра и шеф-екип в КАИЛ – Реанимация, от 2007 г. е старша сестра на КАИЛ – Отделение по анестезиология.

Има следдипломни квалификационни курсове по здравни грижи за пациенти с ОКС, по превенция на нозокомиалните инфекции, по умения за работа с персонал при овладяване на конфликти, по рискове в инфузионната терапия и интензивно лечение при пациенти след кардиохирургични интервенции.

За контакт

Телeфон:

02/ 9159 425

 

Електронна поща:

dkrasteva@uhsek.com