Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковВсяка операция започва и завършва с анестезиолога. Той не само отговаря за заспиването и събуждането на пациента, но и обезпечава нормалната функция на всички системи в организма. Доброто сработване на екипа в операционната зала и в следоперативния период в реанимационните зали е от решаващо значение за добрия изход на лечението на пациента.

Анестезията е високо специализирана медицинска дейност за обезболяване, седиране и при необходимост отнемане и възстановяване на съзнанието за извършване на оперативни интервенции, болезнени лечебни и диагностични процедури и осигуряване на максимална безопасност, ефективност и последващо възстановяване на нормалните функции на организма на пациента.

Проследяват се  показателите на кръвообращението, дишането  и метаболизма преди, по време и след оперативната интервенция и при необходимост се коригират. Екипът се грижи за  възможно най-бързо и пълноценно възстановяване след операцията.Всички медицински дейности в клиниката се извършват съобразно републиканския стандарт по анестезиология и интензивно лечение, както и приетите вътреболнични правила и разпоредби.

КАИЛ на УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ е база за следдипломно обучение  и продължителна специализация на лекари по Анестезиология и интензивно лечение. В състава на клиниката са водещи преподаватели от медицинския университет по специалността. Ежегодно се провеждат курсове  индивидуално обучение в рамките на специализацията на анестезиолози и кардиолози. Сътрудници на клиниката са търсени лектори на национални и международни научни форуми.

     Дейност:                                                                         

 • Консултативнa
 • Анестезиологичнa
 • Интензивно лечение

*

Прочетете повече

 

Ваня Ангелова

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Реанимация

 

Ваня Ангелова, старша медицинска сестра

*

Завършила е „Здравен мениджмънт“ (Нов Български Университет) и „Здравни грижи“ (Медицински Университет – Пловдив).

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ от 1984 г.

Притежава много сертификати от практически обучителни курсове по интензивни грижи, реанимация и анестезия.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Кръстева

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Анестезия

 

Диана Кръстева, старша медицинска сестра

*

Завършила е Медицинския Колеж „Йорданка Филаретова“ в София със специалност „Медицинска сестра – общ профил“.

През 2002 г. придобива образователно-квалификационна степен Бакалавър по социална педагогика от Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

През 2009 г. защитава степен Магистър по управление на здравните грижи към Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет – Пловдив.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип на КАИЛ

Прочетете повече

 

Отделение за интензивно лечение на сърдечно оперирани болни

КАИЛ

Отделението по интензивно лечение на кардио-хирургични пациенти разполага с 21 легла. Използват се централни мониторни системи за наблюдение и контрол на дишането, хемодинамиката и сърдечната дейност. В случай на необходимост на разположение има парати за подпомагане сърдечната функция и заместване на бъбречната функция. В реанимационните зали се осигурява 24-часово наблюдение от  анестезиолог-интензивен лекар, хирург и кардиолог.

 

Интензивното лечение в отделението се осъществява с помощта на съвременни технологични средства:

 • Многофункционални реанимационни легла;
 • Интегрирана мониторна система за проследяване на жизнените функции;
 • Компютризирани, работещи в система инфузионни помпи за точно дозиране на медикаменти;
 • Апарати за инвазивна и неинвазивна белодробна вентилация;
 • Апарати за разширено мониториране на хемодинамиката, позволяващи измерване на основни показатели: минутен обем на сърцето, белодробно и системно съдово съпротивление, извънсъдова вода в белодробния паренхим;
 • Апаратура за бъбречно-заместителна терапия;
 • Видеобронхоскопска система;
 • Видеосистема за изследване на гастро-интестиналния тракт;
 • Апарати за електокардиостимулация и конверсия на сърдечния ритъм;
 • Интра-аортна балонна помпа (ИАБП) и др.

 

 

Дейност

 

 • В отделението по интензивно лечение се лекуват всички пациенти постъпили в болницата с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване
 • Извършва се лечение на следоперативната болка
 • Провежда се следоперативна дихателна рехабилитация, кислородотерапия, инхалация на муколитици, дезобструктивна терапия, подтикваща спирометрия
 • Лечение на дихателна недостатъчност, неинвазивна и инвазивна механична вентилация, позиционна терапия, инхалация на простагландини
 • Лечение на сърдечната недостатъчност, медикаментозна, механична циркулаторна подкрепа
 • Функционална оценка на кръвообръщението: катетеризация на пулмоналната артерия, измерване на минутния сърдечен обем със съвременни методи и апарати
 • Лечение на бъбречната недостатъчност с методите на непрекъсната или интермитентна хемофилтрация или диализа, терапевтична афереза
 • Функционална оценка на централната и периферна нервна система, транскраниален доплер, изследване сатурацията на кръвта в югуларната вена, ЕЕГ и близка до тялото инфрачервена спектроскопия
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене

 


Медицински екип

Лекари и медицински специалисти от КАИЛ

 

Ваня Ангелова

Старша медицинска сестра  КАИЛ – Реанимация

Ваня Ангелова, ст. мед. сестра *

Завършила е „Здравен мениджмънт“ (Нов Български Университет) и „Здравни грижи“ (Медицински Университет – Пловдив). Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ от 1984 г. Притежава много сертификати от практически обучителни курсове по интензивни грижи, реанимация и анестезия.

Основни задължения и компетенции:

Планира, ръководи, координира и контролира дейността на медицинските сестри и помощния персонал в Реанимацията на клиниката с оглед осигуряване високо качество на грижите на болните и поддържане на образцова хигиена. Отговаря за своевременното, точно и качествено изпълнение на лекарските предписания. Осигурява приемствеността в грижите за болните. Осъществява обучение на медицински сестри и санитари.

 

 

За контакт

Телeфон:

02/ 9159 417

 

Електронна поща:

iangelova@uhsek.com