Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Консултативен кабинет по съдова хирургия

 *

 *

Дейност:

–   Първични и вторични прегледи на пациенти със съдова патология;

–   Междуболнични консултации

–   Хирургични превръзки на оперативни рани

–   Лечение на трудно заздравяващи рани според най-новите тенденции в медицината – хирургични превръзки, системна хирургична обработка на раните

–   Миниинвазивни процедури – пункции, сутури и лигатури на варици на долните крайници, включително и кървящи варици; флебектомии; склеротерапия и др.

–   Извършва се проследяване и профилактика на всички съдови заболявания с артериален, венозен и лимфен произход

–   Превръзки на трудно заздравяващи рани според най-новите тенденции в медицината за лечение на рани

                  

                      

Телефон за контакт:

02/ 9214 964

Стационарен телефон

Телефони за предварително записване:

02/ 9214 941

02/ 9214 945

 

 

 

 

Консултативният кабинет е териториално разположена на ул. „Коньовица“ № 65 в сградата на Националната кардиологична болница.

 

Екип:

Д-р Емил Хаджиев

Лекар-ордитагор

 

Д-р Емил Хаджиев

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1989)

Придобил специалност „Хирургия“ (Медицински университет – София,1996)

Придобива специалност “Съдова хирургия“ (Медицински университет – София, 2012)

Завършва “Ултразвукова съдова диагностика“ (Медицински университет –София, 2012)

Докторант към Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на тема „Лечение на хронични рани от съдов произход“ (2014 – понастоящем)

 

Клинични умения и компетенции:

–   Извършва диагностика, лечение и профилактика на съдовите заболявания.

–   Ежедневно участва активно в дейността на клиниката – неинвазивни и инвазивни методи за диагностика на съдовата система, хирургични и ендоваскуларни интервенции с цел реваскуларизация на съдовете, консервативно лечение на съдови заболявания – артериални, венозни и лимфни.

–   Работи активно с цветно кодирана доплер- дуплекс сонография за диагностика на съдовите заболявания в своята клинично-изследователска дейност.

 

Прочетете повече

 

 

Д-р Илиян Петров

Лекар-главен асистент

 

Д-р Илиян Петров

Д-р Илиян Петров, дм, е роден в град Варна през 1982 г. Завършва средното си образование през 2001 г. в ПМГ град Велико Търново. През 2007 г. завършва МУ – София и започва работа в Клиника по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ –  София.

През 2014 г. придобива специалност „Съдова хирургия“. От 2009 г. е асистент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия към Медицински факултет на МУ – София.

През 2015 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен „Доктор“ и заема академичната длъжност главен асистент.

Клинични умения и компетенции:

–   Извършва профилактика, диагностика и лечение – консервативно и оперативно, на всички видове съдови заболявания – артериални, венозни и лимфни.

–   Ежедневно извършва оперативна дейност в клиниката – хирургични, ендоваскуларни и хибридни интервенции при артериални и венозни заболявания.

–   Взема участие в мултидисциплинарни екипи при извършване на транскатетърно аортно клапно протезиране – TAVI, ендоваскуларно възстановяване на абдоминална и торакална аорта – EVAR и TEVAR, и при бъбречни трансплантации.

–   Има подчертан интерес в областта на мини инвазивните съдови интервенции.

–   Работи активно с цветно кодирана дуплекс сонография, компресионна ултразвукова сонография, доплер манометрия и ангиография.

 

                                                                                                                   Прочетете повече

 

Д-р Светослав Димитров

Лекар-асистент

 

Д-р Светослав ДимитровЗавършил Медицинския Университет – София (степен – магистър, 2008 г.)

Специализант в Клиниката по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ от 2012 г.

Докторант в Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на МУ- София (2013)

Работи със студенти и стажанти – упражнения, Катедра по сърдечно –съдова хирургия, Медицински университет – София.

 Клинични умения и компетенции:

–   Извършва диагностика, лечение и профилактика на съдовите заболявания.

–   Ежедневно участва активно в дейността на клиниката: неинвазивни и инвазивни методи за диагностика на съдовата система; хирургични и ендоваскуларни интервенции с цел реваскуларизация  на съдовете; консервативно лечение на съдовите заболявания – артериални, венозни и лимфни.

–   Има интереси в областта на съдовата диагностика и каротидната хирургия.

–   Разработва дисертационен труд на тема „Оптимизиране на предоперативната диагностика на пациенти с мозъчно-съдова болест“.

–   Работи активно с цветно кодирана доплер-дуплекс сонография за диагностика на съдовите заболявания в своята клинично-изследователска дейност.

 

Прочетете повече