Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Консултативен кабинет по ангиология

 

Дейност:

–   Първични и вторични прегледи на пациенти със съдова патология

–   Извършва се функционална неинвазивна диагностика на артериалната и венозна патология – ултразвукова доплер сонография, цветна дуплекс сонография, транскраниален доплер;

–   Провежда се рутинен скрининг за атеросклероза в различни съдови басейни (долни крайници, коремна аорта, сънни артерии).

–   Извършва се проследяване и профилактика на всички съдови заболявания с артериален, венозен и лимфен произход.

 

                      Телефони за контакт:

Стационарен телефон02/ 9214 964

 

За предварително записване:

02/ 9214 941

02/ 9214 945

 

 

 

Екип:

Д-р Илиян Петров

Лекар – главен асистент

Д-р Илиян Петров

 

Д-р Илиян Петров, дм, е роден в град Варна през 1982 г.

Завършва средното си образование през 2001 г. в ПМГ град Велико Търново.

През 2007 г. завършва МУ – София и започва работа в Клиника по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ –  София.

През 2014 г. придобива специалност „Съдова хирургия“. От 2009 г. е асистент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия към Медицински факултет на МУ – София.

През 2015 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен „Доктор“ и заема академичната длъжност главен асистент.

Научна дейност и участие в професионални форуми:

Има над 30 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни списания. Взел е участие в множество научни форуми. Продължава да работи в посока подобряване на квалификацията си чрез обучение в разнородни курсове в страната и чужбина.

 

Прочетете повече

 

 

Д-р Светослав Димитров

Лекар-асистент

Д-р Светослав ДимитровЗавършил Медицинския Университет – София (степен – магистър, 2008 г.)

Специализант в Клиниката по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ от 2012 г.

Докторант в Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на МУ- София (2013)

Работи със студенти и стажанти – упражнения, Катедра по сърдечно –съдова хирургия, Медицински университет – София.

 Клинични умения и компетенции:

–   Извършва диагностика, лечение и профилактика на съдовите заболявания.

–   Ежедневно участва активно в дейността на клиниката: неинвазивни и инвазивни методи за диагностика на съдовата система; хирургични и ендоваскуларни интервенции с цел реваскуларизация  на съдовете; консервативно лечение на съдовите заболявания – артериални, венозни и лимфни.

–   Има интереси в областта на съдовата диагностика и каротидната хирургия.

–   Разработва дисертационен труд на тема „Оптимизиране на предоперативната диагностика на пациенти с мозъчно-съдова болест“.

–   Работи активно с цветно кодирана доплер-дуплекс сонография за диагностика на съдовите заболявания в своята клинично-изследователска дейност.

 Прочетете повече