Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков 81-1[1]Клиниката по кардиология е водеща в лечението на сърдечно-съдови заболявания в страната и пионер при въвеждането на нови методики в инвазивната кардиология. Тук се извършва пълният обем на всички съвременни диагностични и терапевтични процедури на сърдечно-съдовата система. Към всеки болен се прилага индивидуален подход като се вземат предвид придружаващите заболявания, конкретното състояние, специфичните нужди и семейната среда.

Работата в екип спомага за вземане на правилни решения при диагностиката и терапията, като се разчита на активното съдействие на неделима част пациента.
Клиниката осъществява 24 часа 7 дни в седмицата за диагностика и лечение на всички кардиологични заболявания. Работи по договор с НЗОК и предлага безплатно лечение на здравноосигурените пациенти.

Клиниката е с утвърден опит и традиции в обучението на кадри в съвременната кардиология. Нейни възпитаници са специалисти, работещи в други водещи кардиологични центрове в страната.

Клиниката има два приемни кабинета за прием на планови и спешни пациенти със ССЗ за болнично лечение с ръководители д-р Надежда Найденова и д-р Христина Варналийска.

Към клиниката по кардиология има 7 отделения – Отделение по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология, Отделение по интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения, Отделение по инвазивна кардиология, Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатори и ресинфронизиращо лечение, Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации и Отделение за долекуване на пациенти със сърце.

*

Прочетете повече            

                                        

Продължете надолу за да видите информация за избраното отделение

 

За контакт:

                      Телефон на дежурен кардиолог:

02/ 9159 710                                                                         Стационарен телефон

Телефони за записване:                                  

0800 40 909 (за цялата страна)

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Началник Клиника по кардиология

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Получава научна степен „Доктор” (2009)

Става Доцент към Клиника по кардиология (2011)

Става Професор по кардиология (март 2016)

Проф. д-р Диана Трендафилова е с богат опит в коронарно, каротидно и периферно стентиране, имплантация на ендопротези на аортата.

Участвала във въвеждането на транскатетърното клапно протезиране на аортна клапа, ротаблация, имплантиране на стволови клетки, септалната аблация.

Специалности:

– Вътрешни болести (1991)

– Кардиология (1994)

 

Прочетете повече

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

*

Проф. д-р Юлия Джоргова е сред основателите на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ – София и един от доайените на инвазивната кардиология в България.

От 2002 г. до 2006 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България.

От 2002 г. до 2005 г. е председател на Дружеството по интервенционална кардиология в България.

Национален Ръководител на Европейския Проект „Stent for Life“.

Републикански консултант по кардиология.

Има множество публикации и участия в международни форуми.

 

Прочетете повече

 

Иванка Желева

Старша медицинска сестра

 

Иванка Желева, старша сестра

*

Завършила е специалност „Акушерка“ – Медицински колеж – София (2003)

Бакалавър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2008)

Магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2009)

Специализирала в клиники във Фрайбург, Германия и в Амстердам, Холандия

 

 

 

 

 

*

Отделение за интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания

В Отделението за интензивно лечение се лекуват пациенти със следните заболявания:             

 • ОМИ – остър миокарден инфаркт
 • НАП – нестабилна стенокардия
 • ППМ – пристъп на предсърдно мъждене, тахиаритмия
 • КТ– камерна тахикардия, комплексна  камерна екстрасистолия
 • Проводни нарушения – екстремна брадикардия, SA, високостепенен  AV  блок
 • ОЛСН – кардиална астма белодробен оток кардиогенен шок
 • Аодисекация
 • Хемодинамично значим перикарден излив, перикардна тампонада
 • ЗСН – изострена застойна СН
 • БТЕ – остър белодробен тромбемболизъм
 • Състояние след усложнена коронарна ангиопластика
 • Състояние след усложнена периферна ангиопластика
 • Състояние след TAVI – TF достъп
 • Ендопротезиране на торакална аорта
 • Състояние след интервенционално  затваряне на междупредсърдни и междукамерни дефекти

 

УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков".

Дейност

 • Динамично наблюдение и лечение на пациентите с остри и/или изостени ССЗ и 24 часово  мониториране на  величините  на хемодинамиката
 • Физикален статус
 • Кислородолечение
 • Поставяне на периферен и централен венозен източник
 • Поставяне на временен РМ
 • ЕКГ и мониторен контрол
 • Кислородна сатурация и периодичен кръвно-газов анализ
 • Контрол на АН – маншетно и инвазивно
 • Часова диуреза – уретрален катетър
 • Централно венозно налягане
 • Ежедневен контрол на кръвни показатели
 • Наблюдение на  пункионните места , оперативни достъпи,дренажи.
 • Плеврална пункция
 • Поставяне и изваждане на IABP
 • Ежедневна ТТЕ – трансторакална Ехокардиография
 • ТЕЕ – трансезофагеална ехокардиография
 • Планово и спешно кардиоверзио
 • Осъществяване на пълен обем реанимационни мероприятия в условия на ВСС:

–   Интубация

–   Механична вентилация

–   Индиректен сърдечен масаж

–   Медикация

–   Аспирация

 • Контрол и осъществяване на ранна рехабилитация при сталбилизираните хемодинамично пациенти

*


Медицински екип

 

Д-р Надежда Христова

Д-р Надежда Христова

 

Лекар с опит в областта на неинвазивната кардиология и придобити умения в областта на инвазивната диагностика и интервенционално лечение на ССЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Христо  Ангелов

 

 

Тук работят лекари от Клиниката по кардиология.

 

 

Медицински сестри:

 

Яна Славова

Мед. сестра Яна Славова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненка Стефанова                                                                  

Теодора Иванова-Манойлова

Ирена Колева

Десислава Йотова

Илияна Данаилова

 

 

За контакт

Стационарен телефонТелефони:  

02/ 9159 415

02/ 9159 413

02/ 9159 419