Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковКлиниката по Сърдечна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – София има 24 часа 7 дни в седмицата готовност за извършване на планови и спешни операции. Тук има най-много квалифицирани хирурзи с продължителен и богат опит във всички сфери на сърдечната хирургия.

Клиниката разполага с 4 операционни зали, оборудвани по международните стандарти. Клиниката разполага с 16 легла за предоперативна подготовка и 33 легла за следоперативно лечение на сърдечно болни пациенти.

Предоперативните изследвания се осъществяват от висококвалифицирани инвазивни кардиолози и кардиолози с експертно ниво по ЕхоКГ – ТТЕ, ТЕЕ и 4D.

Основно правило в лечението на пациентите е спазването на принципите на т.н. „Heart team“ – лекарски колегиум, състоящ се от кардиохирург, инвазивен кардиолог и неинвазивен (конвенционален) кардиолог. Това осигурява оптимални решения, които са изцяло в интерес на здравето на болните.

Клиниката се състои от Приемен кабинет, Операционен блок, Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания Отделение за оперативно лечение на вродени сърдечни малформации.

*

Информация за оперативните дейности

Проф. д-р Димитър Петков

Заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

Началник Клиника по сърдечна хирургия

Проф. д-р Димитър Петков

*

Професор по сърдечна хирургия към катедрата по сърдечно-съдова хирургия към Медицински университет – София на база УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” (от 2015 г.).

Извършил е над 4300 самостоятелно сърдечни операции в почти всички области на сърдечната хирургия.

Участвал е като асистент в над 7000 операции.

През годините проф. д-р Петков е посещавал и изнасял презентации на редица конгреси, симпозиуми и други научни форми в България и в чужбина (САЩ, Канада, Германия, Индия, Израел, Турция и др.).

Специалности:

–  Обща хирургия (1993)

–  Кардиохирургия (2000)

Прочетете повече

Операционен блок

Операционният блок на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се състои се от 4 операционни зали, оборудвани по международните стандарти като всяка от тях разполага с апарати за екстракорпорално кръвообращение(машина сърце-бял дроб), както и за механична поддръжка на сърцето.

Една от операционните зали е радиологично изолирана, което позволява да се използва за извършването на хибридни операции съвместно с нашите кардиолози за поставяне на стентграфтове при аневризми на гръдната и коремна аорта, както и за поставяне на кардиостимулатори (пейсмейкъри), епимиокардни електроди и кардиодефибрилатори.

В Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ се извършват годишно около 1700 операции на сърцето. Съвременната кардиохирургия е много повече от класическата в миналото „бай-пас“ операция.

В „Проф. д-р Александър Чирков“ се извършва пълната гама операции, характерни за една високо развита съвременна кардиохирургия. Резултатите на нашата болница са съпоставими с резултатите на водещите кардиохирургии в целия свят.

ц

Дейност

  • Операции на сърцето и големите съдове
  • Коронарни бай-пас операции, като една част от тях се извършват с машина за екстракорпорално кръвообращение, а друга част от тях на биещо сърце
  • Тотални реконструкции на клапите на сърцето, които включват в себе си:

–   клапно протезиране – имплантиране на заместващи клапите протези (механични, биологични)

–    клапносъхраняващи операции, при които се запазва клапата на пациента или т. нар. пластики.

  • Хирургия на аортата при дисекации и аневризми:

–   Изцяло хирургично, при използване на най-модерните методи, включително и за мозъчна протекция

–   Хирургично и интервенционално при съответните показания. По този начин се използват предимствата и на двата метода

  • Операции при белодробна емболия
  • Комбинирани операции. При тях се извършва на един етап сложни корекции на клапите, коронарните артерии, големите съдове, излизащи от сърцето и от дъгата на аортата, както и комбинирани сърдечни и общохирургични операции
  • Имплантации на средства за механична циркулационна поддръжка, т. нар. изкуствени сърца
  • Сърдечни трансплантации
  • Подготвя се и започването на белодробни трансплантации и трансплантации сърце-бял дроб
  • Оперативно лечение на:

–   Атриални септални дефекти

–    Аномален дренаж на белодробните вени

–   Дуктус артериус персистенс

–   Коарктация на аортата

–   Субаортна стеноза

–   Вродени аномалии на коронарните артерии

–   Aномалии на Ебщайн

–   Комплекс на Фало

–   Палиативни корекции при вродени сърдечни малформации и други операции при ВСМ

 


Медицински екип

Д-р Борислав Колев

Лекар в Отделение по хирургия и ендоскопски процедури

 

Д-р Борислав Колев

*

Завършва Езикова гимназия „Христо Кабакчиев” с преподаване на немски език – Варна (1987)

Завършва образователна степен „Магистър лекар” в Медицинския Университет – Варна (2006)

Кардиохирург  в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков” (май, 1996 )

Началник на Операционния блок (ноември 2011 )

 

Специалности: 

–   Хирургия – Медицински университет – София (2006)

–   Кардиохирургия – Медицински университет – София  (2011)

–   Кардиостимулация – базово ниво – МУ– София (2013) 

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

Работните екипи се състоят от кардиохирурзи, операционни сестри, перфузионисти, анестезиолози и анестезиологични сестри, които вземат участие при операциите на пациентит

За контакт

 

 

 

 

 

Телeфони: 

02/ 9159 423

02/ 9159 424

02/ 9159 425