Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковКлиниката по Сърдечна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – София има 24 часа 7 дни в седмицата готовност за извършване на планови и спешни операции. Тук има най-много квалифицирани хирурзи с продължителен и богат опит във всички сфери на сърдечната хирургия.

Клиниката разполага с 4 операционни зали, оборудвани по международните стандарти. Клиниката разполага с 16 легла за предоперативна подготовка и 33 легла за следоперативно лечение на сърдечно болни пациенти.

Предоперативните изследвания се осъществяват от висококвалифицирани инвазивни кардиолози и кардиолози с експертно ниво по ЕхоКГ – ТТЕ, ТЕЕ и 4D.

Основно правило в лечението на пациентите е спазването на принципите на т.н. „Heart team“ – лекарски колегиум, състоящ се от кардиохирург, инвазивен кардиолог и неинвазивен (конвенционален) кардиолог. Това осигурява оптимални решения, които са изцяло в интерес на здравето на болните.

Клиниката се състои от Приемен кабинет, Операционен блок, Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания Отделение за оперативно лечение на вродени сърдечни малформации.

*

Информация за оперативните дейности

Проф. д-р Димитър Петков

Заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

Началник Клиника по сърдечна хирургия

Проф. д-р Димитър Петков

*

Професор по сърдечна хирургия към катедрата по сърдечно-съдова хирургия към Медицински университет – София на база УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” (от 2015 г.).

Извършил е над 4300 самостоятелно сърдечни операции в почти всички области на сърдечната хирургия.

Участвал е като асистент в над 7000 операции.

През годините проф. д-р Петков е посещавал и изнасял презентации на редица конгреси, симпозиуми и други научни форми в България и в чужбина (САЩ, Канада, Германия, Индия, Израел, Турция и др.).

Специалности:

–  Обща хирургия (1993)

–  Кардиохирургия (2000)

Прочетете повече

Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания

Тона е  уникално звено в България. Само тук се извършват следните дейности:

 • Трансплантации на сърце
 • Поставят се изкуствени сърца на деца и възрастни за цяла България
 • Извършва се транскатетърно клапно протезиране по хирургичен път през малък отвор на гръдния кош (до 5 см)
 • Правят комбинирани операции на бъбрек, челен дроб и сърце
 • Подготвя се и започването на белодробни трансплантации и трансплантации сърце-бял дроб

Приноси:

 • Тук за първи път се въвежда минимална инвазивна хирургия на митрална клапа
 • Клиниката е една от първите в страната, въвели хирургично лечение на ритъмни и проводни нарушения на сърцето

 

 

 

Дейност

 • Операции на сърце и големи съдове
 • Коронарни байпаси – на биещо сърце и с екстракорпорално кръвообращение
 • Клапни корекции:

–   Пластики, при които се запазва собствената клапа

–     Протезиране – имплантиране на протези (механични, биологични)

 • Хирургия на аортата при дисекации и аневризми:

–   Изцяло хирургично, при използване на най-модерните методи, включително и за мозъчна протекция

–   Хирургично и интервенционално при съответните показания. По този начин се използват предимствата и на двата метода

 • Операции при белодробна емболия
 • Комбинирани операции. При тях се извършват на един етап сложни корекции на клапите, коронарните артерии, големите съдове, излизащи от сърцето и от дъгата на аортата, както и комбинирани сърдечни и общохирургични операции
 • Имплантации на средства за механична циркулационна поддръжка, т. нар. изкуствени сърца
 • Сърдечни трансплантации
 • Подготвя се и започването на белодробни трансплантации и трансплантации сърце-бял дроб

Медицински екип

 

Доц. д-р Румен Илиев

 

Доц. д-р Румен Илиев

 

Завършва със златен медал 9 Френска езикова гимназия – София през 1981 г.

През 1989 г. завършва Медицинска академия – гр. София.

Започва работа по разпределение в районна болница гр. Годеч.

От м. март 1990 г. работи в УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” отначало като доброволен сътрудник, след това като асистент (1990-1995 г.) и главен асистент (1995-2014 г.).

През 1995 г. придобива специалност по обща хирургия, а през 2000 г. – по кардиохирургия.

Защитава дисертационен труд на тема „Реваскуларизация на миокарда без екстракорпорално кръвообращение“.

През 2014 г. придобива академичната длъжност Доцент по сърдечна хирургия към Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков”.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

Доц. д-р Боян Баев

 

*

Завършва медицина в Медицински Университет – София (1983)

Придобива образователна и научна степен „Доктор” по сърдечно –съдова хирургия (Медицински университет – София, 2001)

Работи 30 г. в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков” – София.

Началник на Клиниката по кардиохирургия (2003-2014)

Прокурист на УБ "Проф. д-р Александър Чирков" (2005-2006)

Зам.-директор по лечебната част на УБ "Проф. д-р Александър Чирков" (2006-2009)

Извършва пълен обем на оперативни техники в кардиохирургията, включително сърдечни трансплантации.

Доцент към Клиниката по кардиохирургия

Специалности:

–   Обща хирургия (1991)

–   Кардиохирургия (2000)

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

Д-р Димитър Кючуков

 

Д-р Димитър Кючуков*

Завършва медицина с отличие в Медицински университет – София (2000)

Преподавател в Катедрата по сърдечна хирургия на Медицински университет – София (от януари 2009 до момента)

Има множество участия с доклади на международни конгреси

Специалност:

–   Кардиохирургия (2014)

Клиничен опит:

–   Санитар в КАИЛ на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (ноември 1997 – май 1999)

–   Медицинска сестра в  КАИЛ на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (май 1999 – януари 2000)

–   Лекар асистент по сърдечна хирургия в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (от ноември 2001 до момента)

–   Извършва целия обем операции в сърдечната хирургия

Прочетете повече

 

 

 

Д-р Йордан Македонски

 

Д-р Йордан Македонски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Мирел Петре Терпо

 

Д-р Мирел Терпо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Красимир Димов

 

 

Д-р Ангел Дойчев

 

*

Завършил Медицински университет – София (2014).

Асистент в Клиниката по сърдечна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Мартин Димитров

 

 

  

 

 

Д-р Тихомир Христов

 

Д-р Тихоомир Христов*

Завършва Природо-математическата гимназия в Ловеч, профил „Информатика” с немски език

Завършва медицина в Медицински университет – София (2015)

Работи като доброволец към Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” (от октомври 2014 до ноември 2015). Назначен е като лекар в същата клиника през декември 2015 г., а от януари 2016 г. е специализант по кардиохирургия.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д-р Петя Веселинова

 

Д-р Петя Веселинова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Илияна Стоянова

 

Д-р Илияна Стоянова*

Завършва Медицински университет – Плевен (2010)

Завършва Гимназията за преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – гр. Правец (2004)

Работи като лекар-ординатор във Вътрешно отделение на МБАЛ –гр. Ботевград (2011 – август 2013)

Работи в МБАЛ „Пулс“ – гр. Благоевград (януари 2013 – август 2013)

Лекар-специализант по кардиология в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ към Клиниката по кардиохирургия (от 2012 до момента).

 

Членство в професионални организации:

–   Член е на Българския лекарски съюз

–    Дружество на кардиолозите в България

 

 

За контакт

Проф. д-р Димитър Петков:

Телефон: 02/ 9159 718

E-mail: dpetkov@uhsek.com

Доц. д-р Румен Илиев:

Телефон: 02/ 9159 701

E-mail: rumen@uhsek.com