Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”ПОКАНА

15.10.2019


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

От УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, с адрес: гр. София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ №52А, ЕИК: 831605845, представлявано от проф. Генчо Начев, д. м. н., в качеството си на Изпълнителен директор

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да бъде предложен на едноличния собственик на капитала – министъра на здравеопазването за лице, което да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2019 г. и да извърши проверка и заверка на

1.Годишен финансов отчет на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за финансовата 2019 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

2.Годишен финансов отчет на Медицински център „Света Екатерина“ ЕООД за финансовата 2019 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

3.Консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД за финансовата 2019 г. /на група/.

Забележка: за т.2 страна по договора – Възложител ще бъде Медицински център „Света Екатерина“ ЕООД

ВИ КАНИМ, в срок до 18.10.2019 г. /петък/, да представите в деловодството на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, етаж 4, вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

  1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
  2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

Срокове на изпълнение:

  • До 27.03.2020 г. /петък/ за годишен финансов отчет на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД;
  • До 20.03.2020 г. /петък/ за годишен финансов отчет на Медицински център „Света Екатерина“ ЕООД;
  • До 20.04.2020 г. /понеделник/ за консолидирания годишен финансов отчет на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД.

Място на изпълнение:

Сградата УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, етаж 4, където се намират всички необходими документи.

Начин на плащане:

Плащането ще се извърши по банков път, по следния начин

– 30 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора;

  • 50 % при подписване на доклад;
  • Остатъка при приключване на заверката.

Настоящата покана ще бъде обявена на интернет страницата на лечебното заведение.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Проф. д-р ГЕНЧО НАЧЕВ, д. м. н.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД