Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


„Изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи на обект : 1. Обособена позиция № 1: Покрив над стационара при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А; 2. Обособена позиция № 2: Направа на ревизионни шахти на „кота -1“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, с адрес: гр.София, бул. „Пенчо Славейков“ №52А;3. Обособена позиция № 3: Направа на временно остъкляване на два броя тераси на “Клиника по съдова хирургия и ангиология ” при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, разположена на територията на НКБ, с адрес: гр. София, ул. “Коньовица” №65.
52 Публикувано на: 01.12.2014

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.
51 Публикувано на: 27.11.2014

50 Публикувано на: 18.11.2014

49 Публикувано на: 10.11.2014

48 Публикувано на: 29.10.2014

47 Публикувано на: 27.10.2014

45 Публикувано на: 22.10.2014

46 Публикувано на: 22.10.2014

3 Публикувано на: 07.10.2014

1 Публикувано на: 23.09.2014

8 Публикувано на: 08.08.2014

9 Публикувано на: 23.07.2014

10 Публикувано на: 30.06.2014

11 Публикувано на: 17.06.2014

12 Публикувано на: 12.05.2014

13 Публикувано на: 16.04.2014

14 Публикувано на: 16.04.2014

15 Публикувано на: 07.04.2014

16 Публикувано на: 07.04.2014

„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Лаборатория по обща и клинична патология“, „Консултативно - диагностичен блок”, „КАИЛ”,„Отделение по интензивно лечение на ССУ и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката“ и „Операционен блок“ при УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
17 Публикувано на: 31.03.2014

18 Публикувано на: 03.02.2014

„Доставка, монтаж, инсталиране, тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на комплект рентгенов излъчвател с охладител и високоволтов кабел, съвместими с компютърен томограф CT Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, за нуждите на “Отделение по образна диагностика”, при УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”, включително подмяна на дефектиралите компоненти и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пускането на апарата в експлоатация.
19 Публикувано на: 03.02.2014