Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Публично състезание №: 2019-10
Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД
Предмет на поръчката Процедура  за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание (913090), с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“
Дата на публикуване 23.05.2019 г.
Статус Възложена
Обект на поръчка Доставки
№ в РОП / ПОП 00010-2019-0007
№ от деловодна ОП-12
Възлагане чрез Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура публично състезание за провеждане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“

Приложения към обява:

 1.Документация
 2. Техническа спецификация
 3. Проект на договор
 4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /за съответната обособена позиция/. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:
 Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

                                                           София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А, деловодство

 

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 13.06.2019 г. /четвъртък/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А.

Дата и час на отварянето:  първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул. „Пенчо Славейков”  № 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларации по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код
00010-2019-0007

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 23.07.2019
Добавен на: 04.07.2019
Добавен на: 04.07.2019
Добавен на: 04.07.2019
Добавен на: 04.07.2019
Добавен на: 04.07.2019
Добавен на: 28.06.2019
Добавен на: 05.06.2019
Добавен на: 30.05.2019
Добавен на: 23.05.2019
Добавен на: 23.05.2019
Добавен на: 23.05.2019
Добавен на: 23.05.2019
АОП № 00010-2019-0007 Публикувано на: 23.05.2019