Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 2020-11
Допълнително инсталиране на модули и доставка на лицензи на болнична информационна система „Гама": Оп № 1 – Допълнително инсталиране на 2 бр. модули ГАМА КОНТ и ГАМА СУПТО, за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина ” АД Оп № 2- Допълнителна доставка на 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА КОДМАСТЕР" и 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА СТОР

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка (957125), с предмет: Допълнително инсталиране на модули и доставка на лицензи на болнична информационна система „Гама":

Оп № 1 – Допълнително инсталиране на 2 бр. модули ГАМА КОНТ и ГАМА СУПТО, за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина ” АД

Оп № 2- Допълнителна доставка на 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА КОДМАСТЕР" и 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА СТОР"

Дата на публикуване

10.04.2020 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Услуги

№ в РОП / ПОП

00010-2020-0005

№ от деловодна

ОП-9-2020

Възлагане чрез

Договаряне без предварително обявление

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

Допълнително инсталиране на модули и доставка на лицензи на болнична информационна система „Гама":

Оп № 1 – Допълнително инсталиране на 2 бр. модули ГАМА КОНТ и ГАМА СУПТО, за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина ” АД

Оп № 2- Допълнителна доставка на 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА КОДМАСТЕР" и 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА СТОР:

 

Приложения :

1. Указания

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /която съдържа документите за съответните обособени позиции/. Ако се използват несамозалепващи/самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Допълнително инсталиране на модули и доставка на лицензи на болнична информационна система „Гама":

Оп № 1 – Допълнително инсталиране на 2 бр. модули ГАМА КОНТ и ГАМА СУПТО, за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина ” АД

Оп № 2- Допълнителна доставка на 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА КОДМАСТЕР" и 2 бр. лицензи за продукта "ГАМА СТОР“,

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават след влизане в сила на решението за обявяване на процедурата - 10-ия ден, от публикуване на поканата, 21.04.2020 г. /вторник/, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: следващият работен ден - 22.04.2020 г. / сряда/, от 10:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларациите по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2020-0005

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 10.04.2020
АОП № 00010-2020-0005 Публикувано на: 10.04.2020