Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Публично състезание №: 2019-12
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

Предмет на поръчката

„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

Дата на публикуване

03.06.2019 г.

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Услуги

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0009

№ от деловодна

ОП-13

Възлагане чрез

Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

 

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет:

„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД,

Приложения към обява:

1. Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 26.06.2019 г. включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

 

Дата и час на отварянето: 27.06.2019 първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на оферти, от 10:00 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 29.07.2019
Добавен на: 08.07.2019
Добавен на: 08.07.2019
Добавен на: 03.06.2019
Добавен на: 03.06.2019
Добавен на: 03.06.2019
Добавен на: 03.06.2019
АОП № 00010-2019-0009 Публикувано на: 03.06.2019