Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Публично състезание №: 2019-15
Доставки на тонери,мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ„Света Екатерина” ЕАД

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание (925389), с предмет: Доставки на тонери,мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ„Света Екатерина” ЕАД“

Дата на публикуване

31.07.2019г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0010

№ от деловодна

ОП-15

Възлагане чрез

Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура публично състезание за провеждане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД“,

Приложения към обява:

1. Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Доставки на тонери,мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ„Света Екатерина” ЕАД“

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 22.08.2019г., всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

- Когато крайният срок за подаване на оферти е неработен ден, за краен срок се приема първият работен ден следващ крайния срок за получаване на оферти.

Дата и час на отварянето: първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на оферти, от 10:30 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП , декларации по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 17.10.2019
Добавен на: 17.09.2019
Добавен на: 09.08.2019
Добавен на: 31.07.2019
Добавен на: 31.07.2019
Добавен на: 31.07.2019
Добавен на: 31.07.2019
АОП № 00010-2019-0010 Публикувано на: 31.07.2019