Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 2020-15
Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

Предмет на поръчката

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка (977312), с предмет: Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

Дата на публикуване

14.05.2020 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2020-0009

№ от деловодна

ОП-12-2020

Възлагане чрез

Договаряне без обявление

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД:

 

Приложения към обявлението:

1. Указания / покана

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /която съдържа документите за съответните обособени позиции/. Ако се използват несамозалепващи/самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“,

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 26.05.2020 г. /вторник/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 27.05.2020 г. / сряда/, от 10:30 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларациите по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2020-0009

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 02.06.2020
Добавен на: 02.06.2020
Добавен на: 02.06.2020
Добавен на: 15.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
Добавен на: 14.05.2020
АОП № 00010-2020-0009 Публикувано на: 14.05.2020