Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Събиране на оферти с обява – чл.20, ал.3 от ЗОП №: 2019-18
Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на дву-сегментни текстилни ламинаризатори за Операционен блок

Предмет на поръчката

Ред за възлагане на обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява (9091735), с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на дву-сегментни текстилни ламинаризатори за Операционен блок“

Дата на публикуване

23.08.2019г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

9091735

№ от деловодна

ОП-20/23.08.2019

Възлагане чрез

Събиране на оферти с обява

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, по реда на глава XXVI от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на дву-сегментни текстилни ламинаризатори за Операционен блок“

Приложения към обява:

1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Проект на договор

3. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на дву-сегментни текстилни ламинаризатори за Операционен блок“

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 04.09.2019г., всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

- Когато крайният срок за подаване на оферти е неработен ден, за краен срок се приема първият работен ден следващ крайния срок за получаване на оферти.

Дата и час на отварянето: първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на оферти, от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП (без т.3), декларации по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 17.09.2019
Добавен на: 16.09.2019
Добавен на: 23.08.2019
Добавен на: 23.08.2019
Добавен на: 23.08.2019
АОП № 9091735 Публикувано на: 23.08.2019