Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Събиране на оферти с обява – чл.20, ал.3 от ЗОП №: 2019-19
Ремонт и извън гаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

Предмет на поръчката

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (9091836), с предмет: „Ремонт и извън гаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

Дата на публикуване

27.08.2019 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Услуги

№ в РОП / ПОП

9091836

№ от деловодна

ОП-18

Възлагане чрез

Събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 182 от ЗОП, по реда на глава XXVI от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

Ремонт и извън гаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

Приложения към обява:

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Ремонт и извън гаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 09.09.2019 г., всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на оферти, от 10:30 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП (без т.3), декларации по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, както и документи доказващи декларираните обстоятелства за доказване възможността за изпълнение на поръчката.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 31.10.2019
Добавен на: 20.09.2019
Добавен на: 27.08.2019
Добавен на: 27.08.2019
Добавен на: 27.08.2019
Добавен на: 27.08.2019
АОП № 9091836 Публикувано на: 27.08.2019