Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Публично състезание №: 2019-21
Доставка на медицинска апаратура

Предмет на поръчката

Процедураза възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание (931169),с предмет: „Доставка на медицинска апаратура“

Дата на публикуване

02.09.2019 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0015

№ от деловодна

ОП-22

Възлагане чрез

Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет:

„Доставка на медицинска апаратура“

с пет обособени позиции:

Обособена позиция № І – Доставка на Автоматизирана система за бърза идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотичната им чувствителност;

Обособена позиция № IІ – Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби;

Обособена позиция № IІІ – Доставка на апарат за продължително бъбречно-заместителна терапия;

Обособена позиция № IV - Доставка на апаратза сухо затопляне на кръвни продукти – същата ще бъде възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП по нейната самостоятелна стойност, чрез директно възлагане;

Обособена позиция № V - Доставка на апарат към система за тромб аспирация - същата ще бъде възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП по нейната самостоятелна стойност, чрез директно възлагане.

Приложения към обява:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на медицинска апаратура“

с пет обособени позиции:

По Обособена позиция № …. – ……………

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 30.09.2019 г. /понеделник/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул. „Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 01.10.2019 г., от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул. „Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, както и документите посочени в документацията на възложителя за доказване на декларираното.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2019-0015

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 28.02.2020
Добавен на: 28.02.2020
Добавен на: 28.02.2020
Добавен на: 28.02.2020
Добавен на: 23.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 30.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
АОП № 00010-2019-0015 Публикувано на: 02.09.2019