Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2019-22
„Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, клинична лаборатория и лаборатория по обща и клинична патология“, с три обособени позиции

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (930359), с предмет: Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, клинична лаборатория и лаборатория по обща и клинична патология“, с три обособени позиции

Дата на публикуване

02.09.2019 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0014

№ от деловодна

ОП-21-2019

Възлагане чрез

Открита процедура

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП, по реда на глава XVII от ЗОП, обявява открита процедура за провеждане на обществена поръчка, с предмет:

ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И БОЛНИЧНА ХИГИЕНА, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“, с три обособени позиции

 

Обособена позиция № I– Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена“

Обособена позиция № II - Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клинична лаборатория“

Обособена позиция № III - Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по обща и клинична патология“

Приложения към обява:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /за съответната обособена позиция/. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И БОЛНИЧНА ХИГИЕНА, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“, с три обособени позиции

По Обособена позиция № …. – ……………

Ном. ед. № ………………………………………

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 01.10.2019 г. /вторник/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите /02.10.2019 г./, от 10:30 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, както и документите посочени от Възложителя в документацията.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2019-0014

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 24.02.2020
Добавен на: 24.02.2020
Добавен на: 24.02.2020
Добавен на: 24.01.2020
Добавен на: 23.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 03.01.2020
Добавен на: 25.11.2019
Добавен на: 15.11.2019
Добавен на: 15.11.2019
Добавен на: 15.11.2019
Добавен на: 15.11.2019
Добавен на: 20.09.2019
Добавен на: 20.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
Добавен на: 02.09.2019
АОП № 00010-2019-0014 Публикувано на: 02.09.2019