Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2019-23
Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиолигия“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“

Предмет на поръчката

„Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиолигия“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ "

Дата на публикуване

10.10.2019 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0016

№ от деловодна

ОП-19

Възлагане чрез

Открита процедура

СЪОБЩЕНИЕ

 

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет:

„Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиолигия“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“"

Приложения към обява:

1. Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиолигия“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ "

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 18.11.2019 г. включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 19.11.2019 първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на оферти, от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.08.2020
Добавен на: 20.08.2020
Добавен на: 20.08.2020
Добавен на: 20.08.2020
Добавен на: 20.08.2020
Добавен на: 06.07.2020
Добавен на: 06.07.2020
Добавен на: 22.06.2020
Добавен на: 11.06.2020
Добавен на: 12.11.2019
Добавен на: 10.10.2019
Добавен на: 10.10.2019
Добавен на: 10.10.2019
Добавен на: 10.10.2019
Добавен на: 10.10.2019
АОП № 00010-2019-0016 Публикувано на: 10.10.2019