Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Събиране на оферти с обява – чл.20, ал.3 от ЗОП №: 2019-24
Услуги по абонаментна поддръжка, сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване

Предмет на поръчката

Ред за възлагане на обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява,с предмет: „Услуги по абонаментна поддръжка, сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване“,

Дата на публикуване

22.10.2018 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Услуги

№ в РОП / ПОП

9093760

№ от деловодна

ОП-25

Възлагане чрез

Събиране на оферти с обява

СЪОБЩЕНИЕ

 

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, по реда на глава XXVI от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява, с предмет:

„Услуги по абонаментна поддръжка, сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване“,

Приложения към обява:

1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

5. Списък МО

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Услуги по абонаментна поддръжка, сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване“

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 01.11.2019 г. включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 04.11.2019 г. първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на оферти, от 10:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 07.01.2020
Добавен на: 07.01.2020
Добавен на: 07.01.2020
Добавен на: 07.01.2020
Добавен на: 07.01.2020
Добавен на: 07.01.2020
Добавен на: 07.01.2020
Добавен на: 07.11.2019
Добавен на: 22.10.2019
Добавен на: 22.10.2019
Добавен на: 22.10.2019
Добавен на: 22.10.2019
Добавен на: 22.10.2019
АОП № 9093760 Публикувано на: 22.10.2019