Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 2019-25
Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от специализирана болнична информационна система „Гама", ползвана от УМБАЛ ”Света Екатерина ” ЕАД

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление (943834),с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от специализирана болнична информационна система „Гама", ползвана от УМБАЛ ”Света Екатерина ” ЕАД

Дата на публикуване

11.11.2019 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Услуги

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0017

№ от деловодна

ОП-26-2019

Възлагане чрез

Договаряне без предварително обявление

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.8 от ЗОП, във вр. с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление, с предмет:

„Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от

специализирана болнична информационна система „Гама", ползвана от

УМБАЛ ”Света Екатерина ” ЕАД

Приложения към обява:

1.Покана

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /която съдържа документите за съответните обособени позиции/. Ако се използват несамозалепващи/самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от

специализирана болнична информационна система „Гама", ползвана

от УМБАЛ ”Света Екатерина ” ЕАД

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 10 /десет/ дни от публикуване на настоящата покана, включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето:

Договарянето ще се извърши на първият работен ден, след изтичане на срока за събиране на оферти, от 10:00 часа, в сградата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларациите по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора и документите за доказване на критериите за подбор.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2019-0017.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 31.01.2020
Добавен на: 31.01.2020
Добавен на: 25.11.2019
Добавен на: 25.11.2019
Добавен на: 25.11.2019
Добавен на: 11.11.2019
Добавен на: 11.11.2019
Добавен на: 11.11.2019
Добавен на: 11.11.2019
АОП № 00010-2019-0017 Публикувано на: 11.11.2019