Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2019-3
Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (…………),с предмет: Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.

Дата на публикуване

05.02.2019 г.

Статус

Частично възложена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0002

№ от деловодна

ОП-3

Възлагане чрез

Открита процедура

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет:Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.

Приложения към процедурата:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

<>Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

<>Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, по обособена/ие позиция/и ……………., номенклатури ……….

 

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 18.03.2019 г. /вторник/ включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отваряне на офертите: 19.03.2019г., от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.08.2019
Добавен на: 05.08.2019
Добавен на: 19.06.2019
Добавен на: 19.06.2019
Добавен на: 19.06.2019
Добавен на: 19.06.2019
Добавен на: 05.03.2019
Добавен на: 19.02.2019
Добавен на: 14.02.2019
Добавен на: 07.02.2019
Добавен на: 07.02.2019
Добавен на: 07.02.2019
Добавен на: 07.02.2019
АОП № 00010-2019-0002 Публикувано на: 05.02.2019