Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2019-4
Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление (907365), с предмет: „ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2019 г.“, с две обособени позиции

Дата на публикуване

15.04.2019 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0004

№ от деловодна

ОП-6-2019

Възлагане чрез

Договаряне без предварително обявление

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет:„Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД. С две обособени позиции.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 15.02.2019
Добавен на: 15.02.2019
Добавен на: 15.02.2019
АОП № 00010-2019-0003 Публикувано на: 15.02.2019