Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Договаряне без обявление №: 2019-5
Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД за 2019 г.

Предмет на поръчката

Процедура  за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление (907365), с предмет: „ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2019 г.“, с две обособени позиции

Дата на публикуване

15.04.2019 г.

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0004

№ от деловодна

ОП-6-2019

Възлагане чрез

Договаряне без предварително обявление

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.8 от ЗОП, във вр. с чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП, обявява обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление, с предмет:„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2019 г.“, с две обособени позиции:

обособена позиция № 1 – „Доставки на лекарствени продукти, необходими за осигуряване лечебния процес в болницата, по международни непатентни наименования, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък на МЗ“
обособена позиция № 2 – „Доставки на лекарствени продукти, необходими за осигуряване лечебния процес в болницата, по международни непатентни наименования, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък на МЗ, отпускани по лекарско и без лекарско предписание“

Приложения към процедурата:

1.Покана

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

<>Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

<>Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

“„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2019 г.“, с две обособени позиции

 

По Обособена позиция № …. – ……………

                                       Ном. ед. № …………………………….

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 30.04.2019 г. /вторник/ включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отваряне на офертите: 07.05.2019г. /вторник/ , от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларациите по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2019-0004

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 01.07.2019
Добавен на: 01.07.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 15.04.2019
Добавен на: 15.04.2019
Добавен на: 15.04.2019
Добавен на: 15.04.2019
АОП № 00010-2019-0004 Публикувано на: 15.04.2019