Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 2019-6
Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура,с предмет: „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване“,

Дата на публикуване

10.05.2019 г.

Статус

Прекратена

Обект на поръчка

Услуги

№ в РОП / ПОП

00010-2019-0005

№ от деловодна

ОП - 7

Възлагане чрез

Открита процедура

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет:

Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване“,

Приложения към обява:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Приложения и образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 18.06.2019 г. /вторник/ включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 19.06.2019г., от 10:00 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл. 58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 29.11.2019
Добавен на: 01.11.2019
Добавен на: 01.11.2019
Добавен на: 01.11.2019
Добавен на: 01.11.2019
Добавен на: 14.10.2019
Добавен на: 14.10.2019
Добавен на: 13.08.2019
Добавен на: 06.08.2019
Добавен на: 06.08.2019
Добавен на: 06.08.2019
Добавен на: 06.08.2019
Добавен на: 06.08.2019
Добавен на: 10.05.2019
Добавен на: 10.05.2019
Добавен на: 10.05.2019
Добавен на: 10.05.2019
АОП № 00010-2019-0005 Публикувано на: 10.05.2019