Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Събиране на оферти с обява – чл.20, ал.3 от ЗОП №: 2019-7
Доставка на портативна автоклавируема осцилираща акумулаторна моторна система за стернотомия /акумулаторен осцилиращ стернотом/

Предмет на поръчката

Ред за възлагане на обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява (9088389),с предмет: „ДОСТАВКА НА ПОРТАТИВНА АВТОКЛАВИРУЕМА ОСЦИЛИРАЩА АКУМУЛАТОРНА МОТОРНА СИСТЕМАЗА СТЕРНОТОМИЯ /АКУМУЛАТОРЕН ОСЦИЛИРАЩ СТЕРНОТОМ/

Дата на публикуване

20.05.2019г.

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

9088389

№ от деловодна

ОП-9-1/20.05.2019 г.

Възлагане чрез

Събиране на оферти с обява

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, по реда на глава XXVI от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ДОСТАВКА НА ПОРТАТИВНА АВТОКЛАВИРУЕМА ОСЦИЛИРАЩА АКУМУЛАТОРНА МОТОРНА СИСТЕМАЗА СТЕРНОТОМИЯ /АКУМУЛАТОРЕН ОСЦИЛИРАЩ СТЕРНОТОМ/

,

Приложения към обява:

1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„ДОСТАВКА НА ПОРТАТИВНА АВТОКЛАВИРУЕМА ОСЦИЛИРАЩА АКУМУЛАТОРНА МОТОРНА СИСТЕМАЗА СТЕРНОТОМИЯ /АКУМУЛАТОРЕН ОСЦИЛИРАЩ СТЕРНОТОМ/

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават в десетдневен срок от датата на публикуване, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

- Когато крайният срок за подаване на оферти е неработен ден, за краен срок се приема първият работен ден следващ крайния срок за получаване на оферти.

Дата и час на отварянето: първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на оферти, от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП (без т.3), декларации по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 25.06.2019
Добавен на: 12.06.2019
Добавен на: 30.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
Добавен на: 20.05.2019
АОП № 9088389 Публикувано на: 20.05.2019