Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: ОБЯВА №: 2021-7
ОБЯВА
УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД-гр.София, на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, обявява търг за отдаване под наем на следния собствен имот: „Кетъринг – заведение, състоящо се от Зала за хранене и кухня с площ от 144,20 кв. м. – на партерен етаж и склад с помощни помещения с площ от 31,50 кв. м. – на сутеренен етаж, част от корпус В на Университетска многопрофилна болница за активно лечение на сърдечно – съдови заболявания „Света Екатерина“ ЕАД – София, с административен адрес: гр. София, район „Триадица“, м. „бул. България“, бул. „Пенчо Славейков“ № 52“ за срок от 3 /три/ години от подписването на договор за наем. Начална месечна наемна цена 3750 /три хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС. Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието-закрито. Търгът ще се проведе на 18.05.2021г. от 10:00 ч. , в сградата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София, Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, бул. „Пенчо Славейков“ №52 А. Документацията за обекта се закупува от сградата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, на адрес „Пенчо Славейков“ № 52 , корпус А , ет.4, отдел „Пазарни проучвания и доставка“ , всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00ч., до 17.05.2021г. включително. Цената на тръжната документация е в размер на 30 /тридесет/ лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД преди получаването и́. Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 370 /триста и седемдесет лева / се внася в касата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до 17.05.2021г. включително, предхождащ датата на провеждане на търга. Заявления се подават в срок до 15:00 ч. на 17.05.2021г. в деловодството на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, бул. „Пенчо Славейков“ №52 А., ет.4 Повторно провеждане на търга – 10:00 часа в сградата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София, Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, бул. „Пенчо Славейков“ №52 А., на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия. Лица за контакт: Любомир Попов 02-915-9452
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 19.05.2021
Добавен на: 19.05.2021
Добавен на: 10.05.2021
АОП № Публикувано на: 10.05.2021