Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 124
“Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
Във връзка с провеждащата се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Комисията назначена със Заповед № РД-25-30/10.02.2016 год. на изпълнителния директор на болницата за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, класира допуснатите участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия и установи, че “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”, по обособена позиция №I, ном. №169 - Медикамент излъчващ / Паклитаксел/ балон. Материал на балон: Polyamide Blend. Лекарство: Паклитаксел. Покритие: 3.0µg / mm² . Дължина на върха: 3.5 mm. Профил на върха: 0.016" Диаметър: 2.00/2.25/2.5/2.75/3.0/3.50/4.0 mm. Дължина: 15/20/25/30 mm., се предлага в две оферти, а именно в офертите на участниците: "НОВИМЕД" ООД и "СОЛОМЕД" ЕООД. В изпълнение на чл. 71, ал. 5 от ЗОП и съгласно т. 16 от Решението за откриване на процедурата, Комисията ще проведе в 10:00 часа на 05.04.2016 г. в зала №1, партерен етаж на УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” № 52А публичен жребий за определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти по ном. №169 от обособена позиция №I, като кани всички участници в процедурата да присъстват.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 20.12.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 12.10.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 31.05.2016
Добавен на: 30.05.2016
Добавен на: 27.05.2016
Добавен на: 26.05.2016
Добавен на: 20.05.2016
Добавен на: 19.05.2016
Добавен на: 17.05.2016
Добавен на: 14.05.2016
Добавен на: 13.05.2016
Добавен на: 13.05.2016
Добавен на: 11.05.2016
Добавен на: 11.05.2016
Добавен на: 11.05.2016
Добавен на: 11.05.2016
Добавен на: 10.05.2016
Добавен на: 10.05.2016
Добавен на: 10.05.2016
Добавен на: 10.05.2016
Добавен на: 09.05.2016
Добавен на: 05.05.2016
Добавен на: 04.05.2016
Добавен на: 04.05.2016
Добавен на: 04.05.2016
Добавен на: 04.05.2016
Добавен на: 04.05.2016
Добавен на: 19.04.2016
Добавен на: 11.04.2016
Добавен на: 11.04.2016
Добавен на: 11.04.2016
Добавен на: 11.04.2016
Добавен на: 11.04.2016
Добавен на: 11.04.2016
Добавен на: 31.03.2016
Добавен на: 18.03.2016
Добавен на: 29.02.2016
Добавен на: 25.01.2016
Добавен на: 25.01.2016
Добавен на: 22.01.2016
Добавен на: 22.01.2016
Добавен на: 19.01.2016
Добавен на: 13.01.2016
Добавен на: 13.01.2016
Добавен на: 13.01.2016
Добавен на: 13.01.2016
Добавен на: 13.01.2016
АОП № 00010-2016-0001 Публикувано на: 13.01.2016