Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 127
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, Клинична лаборатория и Лаборатория по обща и клинична патология при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.
Във връзка с провеждащата се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, Клинична лаборатория и Лаборатория по обща и клинична патология при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Комисията назначена със Заповед №РД-25-36/01.03.2016 год. на изпълнителния директор на болницата, в изпълнение на чл. 71, ал. 5 от ЗОП и съгласно т. 16 от Решението за откриване на процедурата, ще проведе в 10:00 часа на 14.05.2016 г. в зала №1, партерен етаж на УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” № 52А, публичен жребий за определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти по ном. №105 от обособена позиция №II, като кани всички участници в процедурата да присъстват.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 27.01.2017
Добавен на: 15.12.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 19.08.2016
Добавен на: 17.08.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 25.07.2016
Добавен на: 21.07.2016
Добавен на: 18.07.2016
Добавен на: 30.06.2016
Добавен на: 27.06.2016
Добавен на: 15.06.2016
Добавен на: 15.06.2016
Добавен на: 14.06.2016
Добавен на: 13.06.2016
Добавен на: 13.06.2016
Добавен на: 09.06.2016
Добавен на: 09.06.2016
Добавен на: 09.06.2016
Добавен на: 07.06.2016
Добавен на: 07.06.2016
Добавен на: 07.06.2016
Добавен на: 07.06.2016
Добавен на: 07.06.2016
Добавен на: 06.06.2016
Добавен на: 06.06.2016
Добавен на: 06.06.2016
Добавен на: 06.06.2016
Добавен на: 03.06.2016
Добавен на: 03.06.2016
Добавен на: 03.06.2016
Добавен на: 02.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 11.05.2016
Добавен на: 22.04.2016
Добавен на: 07.04.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
Добавен на: 03.02.2016
АОП № 00010-2016-0002 Публикувано на: 03.02.2016