Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 130
„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”, Ви кани на 23.06.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 10.08.2016
Добавен на: 09.08.2016
Добавен на: 04.08.2016
Добавен на: 03.08.2016
Добавен на: 01.08.2016
Добавен на: 04.07.2016
Добавен на: 04.07.2016
Добавен на: 20.06.2016
Добавен на: 07.06.2016
Добавен на: 12.03.2016
Добавен на: 10.03.2016
Добавен на: 01.03.2016
Добавен на: 01.03.2016
Добавен на: 01.03.2016
Добавен на: 01.03.2016
АОП № 00010-2016-0004 Публикувано на: 01.03.2016