Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 135
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология» към „Клиника по кардиология“, „Клиника по кардиохирургия“, «Консултативно-диагностичен блок» и «КАИЛ-анестезия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология» към „Клиника по кардиология“, „Клиника по кардиохирургия“, «Консултативно-диагностичен блок» и «КАИЛ-анестезия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”, Ви кани на 23.08.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 25.12.2016
Добавен на: 25.12.2016
Добавен на: 29.09.2016
Добавен на: 28.09.2016
Добавен на: 28.09.2016
Добавен на: 27.09.2016
Добавен на: 29.08.2016
Добавен на: 29.08.2016
Добавен на: 18.08.2016
Добавен на: 17.08.2016
Добавен на: 16.06.2016
Добавен на: 02.06.2016
Добавен на: 02.06.2016
Добавен на: 02.06.2016
Добавен на: 02.06.2016
Добавен на: 02.06.2016
АОП № 00010-2016-0005 Публикувано на: 02.06.2016