Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 145
“Доставки на въздушни /джобни, абсолютни, зиг-заг и прави/ филтри, съвместими с наличните климатични шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“; „КАИЛ-Реанимация“, „Стационар“; "Отделение по образна диагностика"; "Отделение по инвазивна кардиология" при "Клиника по кардиология" и „Сектор стерилизационна и пералня“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
З А П О В Е Д №РД-25-137/08.07.2016 г. На основание чл. 17, ал.1 и чл.20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 188, ал.2 и ал.3 от ЗОП и чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), НАРЕЖДАМ: І. Удължавам първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Доставки на въздушни /джобни, абсолютни, зиг-заг и прави/ филтри, съвместими с наличните климатични шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“; „КАИЛ-Реанимация“, „Стационар“; "Отделение по образна диагностика"; "Отделение по инвазивна кардиология" при "Клиника по кардиология" и „Сектор стерилизационна и пералня“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, възлагана чрез събиране на оферти с обява, до 14.07.2016 г., до края на работния ден на възложителя – 16,30 ч. ІІ. Отварянето на получените оферти да се извърши на 15.07.2016 г. в 10,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А. ІIІ. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.96, ал. 3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders, в електронната преписка с идентификационен номер №9053888. IV. Информацията по т. ІIІ да се публикува на Портала за обществени поръчки. Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично. Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПРОФ. Д-Р Г. НАЧЕВ AОП: 9053888 / 27.06.2016г./ http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053888
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 11.08.2016
Добавен на: 22.07.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 27.06.2016
АОП № 9054169 Публикувано на: 08.07.2016