Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 15
„Доставки на специално работно облекло, постелъчно, болнично и операционно бельо за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД““.
„Доставки на специално работно облекло, постелъчно, болнично и операционно бельо за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД““.
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2014-0005 Публикувано на: 07.04.2014