Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 152
“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата.
З А П О В Е Д №РД-25-139/12.07.2016 г. На основание чл. 17, ал.1 и чл.20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 188, ал.2 и ал.3 от ЗОП и чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), НАРЕЖДАМ: І. Удължавам първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата.”, възлагана чрез събиране на оферти с обява, до 18.07.2016 г., до края на работния ден на възложителя – 16,30 ч. ІІ. Отварянето на получените оферти да се извърши на 19.07.2016 г. в 12,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А. ІIІ. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.96, ал. 3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders, в електронната преписка с идентификационен номер №9053929. IV. Информацията по т. ІIІ да се публикува на Портала за обществени поръчки. Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично. Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПРОФ. Д-Р Г. НАЧЕВ *Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 2016-06-28: АОП: 9053929, http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053929, http://www.focus-press.net/
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.11.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 16.08.2016
Добавен на: 29.07.2016
Добавен на: 12.07.2016
Добавен на: 28.06.2016
АОП № 9054248 Публикувано на: 12.07.2016