Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 153
Покупки на течни горива – безоловен бензин А 95 Н и гориво за дизелови двигатели - евро дизел, чрез зареждане от бензиностанции на МПС, собственост на Възложителя при условия на безналично плащане с електронни карти за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “ПОКУПКИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА –БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН А 95 Н И ГОРИВО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ – ЕВРО ДИЗЕЛ, ЧРЕЗ ЗАРЕЖДАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Покупки на течни горива – безоловен бензин А 95 Н и гориво за дизелови двигатели – евро дизел, чрез зареждане на бензиностанции при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД“, Ви кани на 29.07.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри“, на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Председател на комисията: Тони Кънчев – завеждащ “Транспортен отдел“
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 12.08.2016
Добавен на: 01.08.2016
Добавен на: 01.08.2016
Добавен на: 27.07.2016
Добавен на: 26.07.2016
Добавен на: 12.07.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 01.07.2016
Добавен на: 01.07.2016
Добавен на: 01.07.2016
Добавен на: 01.07.2016
АОП № 00010-2016-0006 Публикувано на: 01.07.2016