Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 16
„Доставки на медицински изделия: за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение; общи, хирургични и урологични; общи и специфични превързочни и постелъчни медицински изделия; медицински изделия за стерилизация и дезинфекция и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
„Доставки на медицински изделия: за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение; общи, хирургични и урологични; общи и специфични превързочни и постелъчни медицински изделия; медицински изделия за стерилизация и дезинфекция и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 04.11.2015
АОП № 00010-2014-0004 Публикувано на: 07.04.2014