Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 214
„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 05.08.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 05.12.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 15.08.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 02.08.2016
Добавен на: 02.08.2016
Добавен на: 11.07.2016
Добавен на: 11.07.2016
Добавен на: 11.07.2016
Добавен на: 11.07.2016
АОП № 00010-2016-0007 Публикувано на: 11.07.2016