Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 215
"Доставка на комплект рентгенов излъчвател с високоволтов кабел за нуждите на “Отделение по образна диагностика” при УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД и подмяна на дефектиралите компоненти"
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на комплект рентгенов излъчвател с високоволтов кабел за нуждите на “Отделение по образна диагностика” при УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, подмяна на дефектиралите компоненти и извършване на всички необходими действия по монтаж, инсталиране и тестване за съвместимост на доставените медицински изделия (медицинското оборудване) с компютърен томограф CT Aquilion one-ser. N 2CA0962118, производство на TOSHIBA-Япония, както и пускане на компютърния томограф в експлоатация”, Ви кани на 09.08.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 02.09.2016
Добавен на: 09.08.2016
Добавен на: 09.08.2016
Добавен на: 04.08.2016
Добавен на: 04.08.2016
Добавен на: 20.07.2016
Добавен на: 20.07.2016
Добавен на: 20.07.2016
Добавен на: 20.07.2016
Добавен на: 20.07.2016
АОП № 00010-2016-0008 Публикувано на: 20.07.2016