Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 217
„Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
Във връзка с провеждащата се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Комисията назначена със Заповед № РД-25-163/16.08.2016 г. на зам. директора по лечебната дейност /упълномощено лице, съгласно Заповед №РД-18-134/08.08.2016 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД/ за разглеждане, оценяване и класиране на офертите и Заповед №РД-25-163А/28.10.2016 г. за удължаване срока за приключване на работата на назначената комисия до 30.11.2016 г., класира допуснатите участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия и установи, че “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”, по: Обособена позиция №I, ном. №84 – Ciclosporin oral solution 100 mg/ml - 50ml., се предлага в две оферти, а именно в офертите на участниците: "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД;Обособена позиция №I, ном. №116 – Dexketoprofen solution for injection 50 mg/2 ml, се предлага в две оферти, а именно в офертите на участниците: "СТИНГ"АД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД;Обособена позиция №I, ном. №179 – Ganciclovir powd.for sol.for inf. fl. 500mg, се предлага в две оферти, а именно в офертите на участниците: "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД; Обособена позиция №II, ном. №18 – Citicoline solution for injection 1000 mg/4 ml, се предлага в две оферти, а именно в офертите на участниците: "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД. В изпълнение на чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП и съгласно т. 19 от Решението за откриване на процедурата, Комисията ще проведе в 10:00 часа на 04.11.2016 г. в зала №1, партерен етаж на УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” № 52А публичен жребий за определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№84, 116 и 179, и обособена позиция №II, ном. №18, като кани всички участници в процедурата да присъстват.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 17.05.2017
Добавен на: 31.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 31.01.2017
Добавен на: 06.12.2016
Добавен на: 05.12.2016
Добавен на: 25.11.2016
Добавен на: 25.11.2016
Добавен на: 25.11.2016
Добавен на: 24.11.2016
Добавен на: 23.11.2016
Добавен на: 23.11.2016
Добавен на: 23.11.2016
Добавен на: 23.11.2016
Добавен на: 22.11.2016
Добавен на: 22.11.2016
Добавен на: 22.11.2016
Добавен на: 22.11.2016
Добавен на: 21.11.2016
Добавен на: 21.11.2016
Добавен на: 21.11.2016
Добавен на: 21.11.2016
Добавен на: 16.11.2016
Добавен на: 16.11.2016
Добавен на: 04.11.2016
Добавен на: 04.11.2016
Добавен на: 04.11.2016
Добавен на: 04.11.2016
Добавен на: 01.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 19.09.2016
Добавен на: 29.07.2016
Добавен на: 29.07.2016
Добавен на: 29.07.2016
Добавен на: 29.07.2016
Добавен на: 29.07.2016
АОП № 00010-2016-0009 Публикувано на: 29.07.2016