Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 226
“Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 02.09.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 31.01.2017
Добавен на: 20.10.2016
Добавен на: 17.10.2016
Добавен на: 13.10.2016
Добавен на: 12.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 30.08.2016
Добавен на: 29.08.2016
Добавен на: 03.08.2016
Добавен на: 03.08.2016
Добавен на: 03.08.2016
Добавен на: 03.08.2016
Добавен на: 03.08.2016
АОП № 00010-2016-0010 Публикувано на: 03.08.2016