Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 253
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Реанимация» и „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Реанимация» и „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”, Ви кани на 05.12.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 19.01.2017
Добавен на: 09.12.2016
Добавен на: 09.12.2016
Добавен на: 30.11.2016
Добавен на: 30.11.2016
Добавен на: 14.10.2016
Добавен на: 14.10.2016
Добавен на: 14.10.2016
АОП № 00010-2016-0013 Публикувано на: 14.10.2016