Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 254
“Избор на изпълнител за изпълнение на услуги по организиране, обработка, архивиране и съхранение на документи, собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”.
З А П О В Е Д № РД-25-205/23.11.2016 г. На основание чл. 17, ал.1 и чл.20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 188, ал.2 и ал.3 от ЗОП и чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), НАРЕЖДАМ: І. Удължавам първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за изпълнение на услуги по организиране, обработка, архивиране и съхранение на документи, собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”. ІІ. Отварянето на получените оферти да се извърши на 29.11.2016 г. в 10,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А. ІIІ. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.96, ал. 3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders, в електронната преписка с идентификационен номер 9058545. IV. Информацията по т. ІIІ да се публикува на Портала за обществени поръчки. Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично. Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПРОФ. Д-Р Г. НАЧЕВ
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 23.03.2017
Добавен на: 02.12.2016
Добавен на: 24.11.2016
Добавен на: 23.11.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 14.11.2016
АОП № 9058545 Публикувано на: 14.11.2016