Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 256
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“
До Участниците в процедура с предмет: “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“,Ви кани на 13.03.2017 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина”ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри“, на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Председател на комисията: проф. д-р Д. Петков – зам. директор по лечебната дейност
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 06.02.2019
Добавен на: 06.08.2018
Добавен на: 05.07.2018
Добавен на: 26.01.2018
Добавен на: 18.04.2017
Добавен на: 03.04.2017
Добавен на: 29.03.2017
Добавен на: 28.03.2017
Добавен на: 28.03.2017
Добавен на: 28.03.2017
Добавен на: 28.03.2017
Добавен на: 08.03.2017
Добавен на: 23.02.2017
Добавен на: 16.11.2016
Добавен на: 16.11.2016
Добавен на: 16.11.2016
Добавен на: 16.11.2016
Добавен на: 16.11.2016
Добавен на: 16.11.2016
АОП № 00010-2016-0014 Публикувано на: 16.11.2016