Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 257
“Доставки на медицински изделия - компонент от стент-графт - абдоминален цилиндър (abdominal tube) – 2 броя с размери: проксимален диаметър на графта -23мм, дистален диаметър- 23мм, обща покрита дължина-70мм., за нуждите на конкретен пациент с диагноза „аневризма на абдоминалната аорта“ на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.
З А П О В Е Д №РД-25-210/08.12.2016 г. На основание чл. 17, ал.1 и чл.20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 188, ал.2 и ал.3 от ЗОП и чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), НАРЕЖДАМ: І. Удължавам първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет“Доставки на медицински изделия - компонент от стент-графт - абдоминален цилиндър (abdominal tube) – 2 броя с размери: проксимален диаметър на графта -23мм, дистален диаметър- 23мм, обща покрита дължина-70мм., за нуждите на конкретен пациент с диагноза „аневризма на абдоминалната аорта“ на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, до 12.12.2016г. ІІ. Отварянето на получените оферти да се извърши на 13.12.2016 г. в 10,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А. ІIІ. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.96, ал. 3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders, в електронната преписка с идентификационен номер - 9059275. IV. Информацията по т. ІIІ да се публикува на Портала за обществени поръчки. Контрол по изпълнение на Заповедта, ще осъществявам лично. Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 21.12.2016
Добавен на: 15.12.2016
Добавен на: 08.12.2016
Добавен на: 30.11.2016
Добавен на: 30.11.2016
Добавен на: 30.11.2016
Добавен на: 30.11.2016
Добавен на: 30.11.2016
АОП № 9059275 Публикувано на: 30.11.2016