Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Профил на купувача


Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 259
“Доставка на медицински изделия за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД
З А П О В Е Д № РД -25-216/19.12.2016г. На основание чл. 17, ал.1 и чл.20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 188, ал.2 и ал.3 от ЗОП и чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), НАРЕЖДАМ: І. Удължавам първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД до 22.12.2016г. ІІ. Отварянето на получените оферти да се извърши на 23.12.2016 г. в 10,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А. ІIІ. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.96, ал. 3 от ППЗОП, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders, в електронната преписка с идентификационен номер 9059737. IV. Информацията по т. ІIІ да се публикува на Портала за обществени поръчки. Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично. Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПРОФ. Д-Р Г. НАЧЕВ
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 08.02.2017
Добавен на: 07.02.2017
Добавен на: 17.01.2017
Добавен на: 19.12.2016
Добавен на: 09.12.2016
Добавен на: 09.12.2016
Добавен на: 09.12.2016
Добавен на: 09.12.2016
Добавен на: 09.12.2016
АОП № 9059737 Публикувано на: 09.12.2016