Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 262
“УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, И ОТПАДЪЦИ С КОД: 18 01 04, ПРЕМИНАЛИ ОБРАБОТКА ЧРЕЗ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” С АДРЕС ГР. СОФИЯ, БУЛ. „П. СЛАВЕЙКОВ“ №52А, И ПАРТИДНИ НОМЕРА 7224F109709, 7224F129602 И M383, КАКТО И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЧУВАЛИ ОТ 60 Л. ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /С КОДОВЕ: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 И 15 01 07/ ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ОПАКОВКИ ДО ОБЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ.
До Участниците в процедура с предмет: “Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци, и отпадъци с код: 18 01 04, преминали обработка чрез инсталацията за физико-химично третиране на УМБАЛ „Света Екатерина” с адрес гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А, и партидни номера 7224F109709, 7224F129602 и M383, както и транспортиране на чували от 60 л. За разделно събиране на отпадъци /с кодове: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 и 15 01 07/ от рециклируеми опаковки до обекти на организации, занимаващи се с оползотворяване на отпадъци от опаковки“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци, и отпадъци с код: 18 01 04, преминали обработка чрез инсталацията за физико-химично третиране на УМБАЛ „Света Екатерина” с адрес гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А, и партидни номера 7224F109709, 7224F129602 и M383, както и транспортиране на чували от 60 л. за разделно събиране на отпадъци /с кодове: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 и 15 01 07/ от рециклируеми опаковки до обекти на организации, занимаващи се с оползотворяване на отпадъци от опаковки“ Ви кани на 15.02.2017 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина”ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри“, на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Председател на комисията: Ирен Димитрова – главна медицинска сестра
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 08.03.2017
Добавен на: 17.02.2017
Добавен на: 17.02.2017
Добавен на: 17.02.2017
Добавен на: 10.02.2017
Добавен на: 03.02.2017
Добавен на: 12.12.2016
Добавен на: 12.12.2016
Добавен на: 12.12.2016
Добавен на: 12.12.2016
АОП № 00010-2016-0015 Публикувано на: 12.12.2016