Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Профил на купувача


Тип: Открита Процедура №: 49
“Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци, и отпадъци с код: 18 01 04, преминали обработка чрез инсталацията за физико-химично третиране на УМБАЛ „Света Екатерина” с адрес гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А и партидни номера 7224F109709, 7224F129602 и M383.
Обектът на обществената поръчка включва: 1. Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на: А / Битови отпадъци; Б/ Опасни болнични отпадъци; В/ Отпадъци с код 18 01 04, преминали обработка чрез инсталацията за физико-химично третиране на УМБАЛ „Света Екатерина”, съгласно Решение №12–ДО-1278-00/25.06.2013 г., издадено от РИОСВ – София на името на СБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД /; 2. Прогнозните месечни количества на отпадъците, които Изпълнителят следва да събира, транспортира и предава за оползотворяване или обезвреждане, са следните: 2.1. За битови отпадъци – 6 000 кг. на месец; 2.2. За опасни отпадъци – 4 000 кг. на месец; 2.3. За отпадъци с код 18 01 04 – 3800 кг. на месец 3. Услугите по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, обект на поръчката се извършват три пъти на ден в следните часове: 3.1. от 06,30 часа до 07,00 часа; 3.2. от 13,30 часа до 14,00 часа; 3.3. от 19,00 часа до 19,30 часа; 4. Изпълнителят следва да събира : 4.1. битовите отпадъци – от товарния вход и изход на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД в метални контейнери с капаци, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4.2. опасните болнични отпадъци – от товарния вход и изход на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД в пластмасови контейнери, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4.3. отпадъците с код 18 01 04 - от товарния вход и изход на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД в метални контейнери, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 13.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 27.01.2015
Добавен на: 21.01.2015
Добавен на: 06.01.2015
Добавен на: 16.12.2014
Добавен на: 16.12.2014
Добавен на: 09.12.2014
Добавен на: 10.11.2014
Добавен на: 10.11.2014
Добавен на: 10.11.2014
АОП № 00010-2014-0019 Публикувано на: 10.11.2014